Deklaracja Dostępności

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Deklaracja dostępności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Złotoryi

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotoryi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Złotoryi.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 • niektóre dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków.

Wyłączenia

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Michalska - koordynator ds. dostępności
 • E-mail: beata.michalska@piw-zlotoryja.internetdsl.pl
 • Telefon: 76 878 33 15

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotoryi
 • Adres: ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 12,
  59-500 Złotoryja
 • E-mail: zlotoryja@wroc.wiw.gov.pl
 • Telefon: 76 878 33 15

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Obiekt znajduje się przy ulicy kard. Stefana Wyszyńskiego. Wejście do budynku przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych, rampa przystosowana dla wózków inwalidzkich znajduje się po prawej stronie wejścia głównego,
W budynku nie występują inne dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla klientów znajduje się na parterze budynku, nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych,
Przy budynku znajduje się parkingi, na którym nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
Po całym budynku można poruszać się z psem asystującym i psem przewodnikiem,
W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Złotoryi nie ma pętli indukcyjnych,
W urzędzie nie ma wyznaczonej osoby do tłumaczenia języka migowego, nie ma przeciwwskazań co do wykorzystania tłumacza online.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.: zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu,
serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych,
obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Inne informacje i oświadczenia

serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników,
serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Administrator


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-09-20
Data publikacji:2023-09-20
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2533